เวชภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด19 พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินีฯ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19  ชึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหงัดชัยภูมิได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

ในการนี้โรงพยาบาลบ้านแท่น ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วทุกรายการ

Facebook Comments