โครงสร้างบริหาร

บอร์ด บริหาร โรงพยาบาล บ้านแท่น

 

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลบ้านแท่น

044887013 , 044887111  Fax 044887017

Email : hospital.bt@gmail.com