ผลงานวิชาการ CQI

 

ผลงานวิชาการ CQI นวัตกรรม ปี 2560

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

 1. นวัตกรรม ตั๋วตรวจเท้าเบาหวาน The ticket for foots examination   หน่วยงาน รพ.บ้านแท่น โดย คุณรัตติยา  หล่าคำ  รางวัล Posts
 2. นวัตกรรม กะลาน้อย สอนน้อง ป้องกันฟันผุ   หน่วยงาน รพ.สต.ตำบลสระพัง โดย คุณสุวรรณา ชำนาญ
 3. นวัตกรรม เสื้อชูชีพช่วยชีวิต ประดิษฐ์เอง  หน่วยงาน รพ.สต.ตำบลสระพัง โดย คุณวัชรินทร์ ผลภิญโญ

CQI ผลงานดีเด่น

 1. การพัฒนาระบบการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย ในผู้ป่วยนอกคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง  หน่วยงาน รพ.บ้านแท่น โดย ภญ.อาจารี  สถานเมือง
 2. การพัฒนาการคัดกรองมะเร็งช่องปากในชุมชน  หน่วยงาน รพ.บ้านแท่น โดย คุณศรัณธร  กนกวิจิตรศิลป์  รางวัลดีเด่น
 3. ผลงานวิชาการ เครือข่ายร่วมใจดูแลผู้ป่วยจิตเวช  หน่วยงาน รพ.สต.ตำบลบ้านเต่า โดย คุณรัตติกาล  ประจวบมอญ

เรื่องเล่า

 1. เรื่องเล่าการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย  หน่วยงาน รพ.สต.ตำบลสระพัง โดย คุณอุไรวรรณ  ภาวรพรหม  รางวัลดีเด่น
 2. เรื่องเล่าผู้หญิงหัวใจแกร่ง  หน่วยงาน รพ.สต.ตำบลหนองคู โดย คุณเสาวนีย์  สอนไธสง  รางวัลดีเด่น

R2R

 1. การป้องกันเด็กจมน้ำโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพฯ ปี60  หน่วยงาน สสอ.บ้านแท่น โดย คุณนุจนาถ  ขวาไทย รางวัลดีเด่น และรางวัล Popular Vote
  …………………………………………………………………………………………………………………….

นวัตกรรมที่ 1 การพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ชื่อผลงาน การพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

นวัตกรรมที่ 2 สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานคลินกไร้พุง (DPAC) ที่เป็นต้นแบบหรือ Basit practics ได้

ชื่อผลงาน สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานคลินกไร้พุง (DPAC) ที่เป็นต้นแบบหรือ Basit practics ได้

นวัตกรรมที่ 3 ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อการลดน้ำหนัก รอบเอว และค่าดรรชนีมวลกายของผู้มารับบริการในคลินิกไร้พุง โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ผลงานวิจัย R2R  เรื่องผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อการลดน้ำหนัก รอบเอว  และค่าดรรชนีมวลกายของผู้มารับบริการในคลินิกไร้พุง โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

นวัตกรรมที่ 4 การนวดเต้านมในมารดาหลังคลอด: ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ชื่อเรื่องนวัตกรรม “การนวดเต้านมในมารดาหลังคลอด: ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

นวัตกรรมที่ 5 รั้วล้อมรัก

ชื่อเรื่อง: รั้วล้อมรัก

นวัตกรรมที่ 6 การปลูกถ่ายฟันคุดเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป : รายงานผู้ป่วย

ชื่อผลงาน การปลูกถ่ายฟันคุดเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป : รายงานผู้ป่วย

CQI เรื่องการพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยใช้Early warning sign

CQI เรื่องการพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยใช้ Early warning sign

CQI : เรื่องการพัฒนาคุณภาพโดยใช้แบบคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง

CQI : เรื่องการพัฒนาคุณภาพโดยใช้แบบคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง

CQI : นวัตกรรม “การนวดเต้านมในมารดาหลังคลอด: ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์”

นวัตกรรม “การนวดเต้านมในมารดาหลังคลอด: ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์”

CQI : นวัตกรรม “แบบบันทึกความดันโลหิตที่บ้าน”

นวัตกรรม “แบบบันทึกความดันโลหิตที่บ้าน”

CQI : นวัตกรรม ไข้เลือดออกโดยกระบวนการ P-D-C-A

CQI : นวัตกรรม ไข้เลือดออกโดยกระบวนการ P-D-C-A

CQI : ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อการลดน้้าหนัก รอบเอว และค่าดรรชนีมวลกายของผู้มารับบริการในคลินิกไร้พุง

CQI : ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อการลดน้้าหนัก รอบเอว และค่าดรรชนีมวลกายของผู้มารับบริการในคลินิกไร้พุง

CQI : การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

CQI : การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

นวัตกรรมที่ 1 โครงการพัฒนา: ตู้เย็นข้างบ้าน

ผลการดำเนิน “ตู้เย็นข้างบ้าน” เป็นกลวิธีที่ช่วยในการจัดบริการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยหลัก 3 อ. ในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง Impaired Fasting Glucose (IFG) และเพื่อให้ชุมชนได้รู้จักการนำใช้ทุน ทางสังคมและศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่มาใช้เพื่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน โดยนำร่อง 3 หมู่บ้าน

นวัตกรรมที่ 2 ประสบการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาตามบริบทสังคมวัฒนธรรม

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ และเพื่อพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

นวัตกรรมที่ 3 กระเป๋านำแข็งประยุกต์

นวัตกรรมที่ 3 กระเป๋านำแข็งประยุกต์

นวัตกรรมที่ 4 ปลอกปรอทนิรภัยแบบที่ 2

ปลอกปรอทนิรภัยแบบที่2

นวัตกรรมที่ 5   7 สีมหัศจรรย์ป้องกัน phlebitis

Phlebitis หรือภาวะหลอดเลือดดำอักเสบจะมีอาการ ปวด บวม แดง หลอดเลือดดำเป็นลำแข็ง เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นเวลานาน ซึ่งถ้าหลอดเลือดดำอักเสบมากๆ อาจเกิด injury และ/หรือ extravasation  ได้ จึงควรได้รับการประเมิน การดูแลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันการเกิด Phlebitis และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

นวัตกรรมที่ 6 CQI กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องที่ 1

ชื่อผลงาน : ลดข้อผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจซ้ำ ความผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจซ้ำ เมื่อนำเหตุการณ์มาทบทวนพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจาก Human error เมื่อทบทวนแล้ววางระบบเพื่อป้องกันให้เกิดการเก็บสิ่งส่งตรวจซ้ำน้อยที่สุด

นวัตกรรมที่ 7 CQI กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องที่ 2

ชื่อผลงาน : การเจาะเลือดผู้ป่วยถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งแพทย์ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ คือ การที่ผู้ป่วยได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพื่อที่แพทย์จะได้นำผลการตรวจวิเคราะห์ไปประกอบการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลาสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

นวัตกรรมที่ 8 CQI กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องที่ 3

ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา : การวิเคราะห์หาค่าอ้างอิงของสารชีวเคมีที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของไต จากลิเทียมเฮปารินพลาสมา

นวัตกรรมที่ 9 CQI ผลงานวิจัยผู้สูงอายุ

การพัฒนารูปแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในบริบทชุมชน

 

Facebook Comments