ดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร แบบฟอร์ม

 • Logo โรงพยาบาลบ้านแท่น >>>>>>>> Download
 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง 5/2/59 >>>>>>>> Download
 • แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม 8/2/59  >>>>>>>> Download
 • แบบฟอร์มขอย้ายภายในจังหวัด 8/2/59  >>>>>>>> Download
 • ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  >>>>>>>> Download
 • บันทึกข้อความขอใช้เงินสวัสดิการ >>>>>>>> Download
 • บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายเงินบำรุง >>>>>>>> Download
 • แบบคำขอรับเงินไม่ทำเวช  >>>>>>>> Download
 • แบบบันทึกข้อความ >>>>>>>> Download
 • ใบรับรองหักภาษี >>>>>>>> Download
 • ใบสำคัญรับเงิน >>>>>>>> Download
 • ใบแสดงความจำนงขออบรม  >>>>>>>> Download

คู่มือ

 • คู่มือการบันทึก Happy Money  กระทรวงสาธารณสุข 20/11/2560 >>>>>>>> Download
 • คู่มือบันทึกข้อมูล 53 แฟ้มไฟล์ 5/2/59 >>>>>>>> Download
 • คู่มือวิทยากร การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  >>>>> VDO
 • คู่มือโปรแกรม thairefer สำหรับ User 9/3/59 >>>>>>>> Download

โปรแกรม

 • NEW!!!!โปรแกรมเช็คสิทธิ์ nhso 2019 >>>>> Download

 • Unit Cost >>>>> Download
 • HosXP Tool version ชัยภูมิ >>>>> Download
 • Data WareHouse ( iCHECKER ) สสจ.ชัยภูมิ >>>>> Download
 • Update_ThaiReferSync_2016_01_28 >>>>> Download
 • Update_ThaiRefer_v1.8_2015-11-18 >>>>> Download
 • HosXP 3.55.10.8 Full >>>>> Download
 • HosXP 3.58.10.27g Upgrade >>>>> Download
 • HOSxP V.57.06.11 Tool >>>>> Download
 • OPPP2010 >>>>> Download
 • โปรแกรม IDATA version ชัยภูมิ >>>>> Download

 

adblock

Facebook Comments