ITA : INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเอกสาร EB ปี 2564

EB 5

EB 5 ข้อ 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งก…

Read More

EB 3

EB 3 ข้อ 1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และ…

Read More

EB 4

EB4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ป…

Read More

ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเอกสาร EB ปี 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 64

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ปีงบประมาณ 63

ข้อมูล ITA ปี 62