Banthaen Hospital

โรงพยาบาลบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 044-887111 , 044887013

left arrow right arrow 

Home

Information

Program

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลบ้านแท่น
เข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านแท่น
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลบ้านแท่น
เข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านแท่น
Core Value : BT Hos
เก่งงาน

สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ
วิสัยทัศน์
เครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพทุกครัวเรือน ทุกชุมชน
Vision
ข่าวประกาศ
ประชาสัมพันธ์

BT-Hos
facebook รพ.บท.
DHDC V3 ศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอบ้านแท่น
OFFline
ระบบการจัดการ KPI
OFFline
โปรแกรมจัดการความเสี่ยง
OFFline
Data Management
Offline
คู่มือ
owncloud
Link ข้อมูล
Monitor ThaiRefer รพ.ชย
สรุปการประชุม
งานสารสนเทศ
Offline
รายการห้องประชุม
ข้อมูลการจองห้องประชุม
Online
ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิค
เครื่องมือวัดความสุข
Online
Smart Regulator Cpho
ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ สสจ.ชัยภูมิ
ตรวจสอบ 43 แฟ้ม
ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม สสจ.ชัยภูมิ
HDC ChaiYaPhum
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
แพทย์แผนไทย
Thai Care Cloud
โรงพยาบาลใต้ฟ้าไทย
ThaiCOC
สสจ. ชัยภูมิ
สสจ ชย
ICT ChaiYaPhum
บล็อคงาน ไอซีที ชัยภูมิ
ชัยภูมิ บล็อค
vision2020
Smart Regulator CPHO 2015
CPHO
SM-Office
PROVIS
DataCenter
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
GIS Health
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
GIS
Home Ward Home Care
HWHC
PDC ชัภูมิ
PDC
งานจิตเวช
จิตเวช
Google
Google
กระทรวงสาธารณสุข
สาสุข
ThaiHealthCodingCenter
THCC.
Hotmail
hotmail
Gmail
Gmail
Youtube
youtube