วิสัยทัศน์ ::: เครือข่ายคุณภาพและคุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ::: เก่งงาน บริการดี สามัคคี มีความสุข ....... ยินดีต้อนรับ

Previous
Next

พญ.นิธิมาวดี คำวงศ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น
9,095 Views